Jsme

MOBILNÍ BANKÉŘI

Jsme vázanými zástupci společnosti OPEN FINANCE s.r.o. - www.open-finance.cz

INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Vážený kliente, tímto Vám v souladu s čl. 13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů – dále také jen „Nařízení GDPR“) poskytujeme informace vztahující se ke zpracování Vašich osobních údajů, které nám poskytujete v souvislosti s poskytováním finančních služeb nebo které získáme později v souvislosti s poskytováním služeb Vaší osobě (dále jen „Osobní údaje“).1. Správce osobních údajů
Správcem Osobních údajů je společnost OPEN FINANCE s.r.o., Zlatnická 7, Praha 1 110 00, IČ: 28701569 (dále jen „Správce“), kterou lze kontaktovat na e-mailové adrese [info@open-finance.cz] a telefonním čísle [734238890].2. Účely zpracování a právní základy pro zpracování
2.1. Základním účelem zpracování Osobních údajů je poskytování následujících finančních služeb, na kterých jsme se dohodli, konkrétně:
• Zprostředkování pojištění
• Zprostředkování spotřebitelského úvěru
• Zprostředkování dalších finančních produktů (stavební spoření, leasing, podnikatelské úvěry, úvěry pro právnické osoby, osobní účty, kreditní karty) Zpracování Osobních údajů je tedy nezbytné pro splnění smlouvy, na základě které jsou Vám poskytovány uvedené služby.

2.2. Při poskytování služeb máme dále řadu povinností stanovených různými právními předpisy, např.:
• zákonem č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, ve znění pozdějších předpisů
• zákonem č. 38/2004 Sb., o pojišťovacích zprostředkovatelích a samostatných likvidátorech pojistných událostí a o změně živnostenského zákona (zákon o pojišťovacích zprostředkovatelích a likvidátorech pojistných událostí), ve znění pozdějších předpisů
• zákonem č. 257/2016 Sb., o spotřebitelském úvěru, ve znění pozdějších předpisů
Při plnění povinností dle těchto právních předpisů dochází také ke zpracování Osobních údajů.

2.3. V případě, že jste nám udělil nebo v budoucnu udělíte souhlas se zpracováním Osobních údajů pro určitý účel, tak zpracováváme Osobní údaje i pro tento účel. Právním základem pro toto zpracování je právě udělený souhlas.

2.4. Abychom zajistili, že Vám jsou z naší strany poskytovány služby řádně, dochází také ke zpracování Osobních údajů a dalších informací pro účely compliance kontrol ze strany našeho externího compliance officera a pro účely předcházení legalizace výnosů z trestné činnosti ze strany našeho externího AML officera. Právním základem pro toto zpracování je tak náš oprávněný zájem, který je v souladu i s Vašimi zájmy.

2.5. Některé Osobní údaje zpracováváme i za účelem nabízení dalších našich služeb či produktů formou přímého marketingu, což je také náš oprávněný zájem.

2.6. Po ukončení poskytování služeb budeme některé Osobní údaje dále zpracovávat za účelem plnění archivační povinnosti, čímž budeme plnit naší právní povinnost.

2.7. Osobní údaje budeme po ukončení poskytování služeb zpracovávat také za účelem vyřízení Vaší případné reklamace, za účelem obrany v případném sporu s Vámi a za účelem vymáhání případného našeho nároku vůči Vám. Jedná se o náš oprávněný zájem.3. Příjemci osobních údajů

3.1. Osobní údaje můžeme předávat následujícím subjektům:
• našim oprávněným vázaným zástupcům a podřízeným pojišťovacím zprostředkovatelům, a to pouze těm, kteří se bezprostředně podílejí na zprostředkování finančních služeb pro vaše potřeby
• spolupracujícím finančním institucím (např. pojišťovny/poskytovatelé spotřebitelských úvěrů)
• externí compliance officer
• externí AML officer
• poskytovatelům informačního systému
• České národní bance
• spolupracující advokátní kanceláři
• Finančnímu analytickému úřadu
• případně dalším státním orgánům4. Doba uložení osobních údajů
4.1. Osobní údaje budeme mít uloženy po dobu poskytování služeb.

4.2. Po skončení poskytování služeb budeme mít Osobní údaje uloženy po dobu stanovenou příslušnými právními předpisy a není-li tato doba stanovena, tak po dobu 5 let od ukončení poskytování služeb.5. Vaše práva
5.1. Máte právo požadovat od Správce přístup k Osobním údajům, tzn. právo získat od Správce potvrzení, zda Vaše osobní údaje jsou či nejsou zpracovávány, a pokud je tomu tak, máte právo získat přístup k Osobním údajům a k dalším stanoveným informacím. Dále máte právo na opravu nepřesných nebo na doplnění neúplných Osobních údajů.
5.2. Pokud je dán jeden z důvodů uvedených v čl. 17 odst. 1 Nařízení GDPR a zároveň není splněna některá z podmínek uvedených v čl. 17 odst. 3 Nařízení GDPR, máte právo na výmaz Osobních údajů.

5.3. Pokud nastane případ uvedený v čl. 18 odst. 1 Nařízení GDPR, máte právo na omezení zpracování Osobních údajů.

5.4. V případě zpracování Osobních údajů na základě uděleného souhlasu (viz bod 2.3 výše), máte právo kdykoliv tento souhlas odvolat. Odvoláním souhlasu ale není dotčena zákonnost zpracování Osobních údajů před jeho odvoláním.

5.5. V případech zpracování Osobních údajů za účely uvedenými v bodech 2.4 a 2.7 výše máte právo vznést námitku proti zpracování Osobních údajů. V takovém případě bude naší povinností prokázat závažné oprávněné důvody pro zpracování, jinak nebudeme dále Osobní údaje zpracovávat.

5.6. V případě zpracování Osobních údajů za účelem uvedeným v bodě 2.5 výše máte také právo vznést námitku proti tomuto zpracování Osobních údajů. V takovém případě nebudeme již Osobní údaje pro tento účel dále zpracovávat.

5.7. Veškerá zde uvedená práva můžete uplatňovat prostřednictvím výše uvedeného e-mailového nebo telefonního kontaktu na Správce.

5.8. V případě, že se budete domnívat, že zpracováním Osobních údajů došlo k porušení Nařízení GDPR máte právo podat stížnost u některého dozorového úřadu, zejména ve státě Vašeho obvyklého bydliště, místa výkonu Vašeho zaměstnání nebo místa, kde došlo k údajnému porušení. Tímto dozorovým úřadem pro Českou republiku je Úřad pro ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, Česká republika, IČO: 708 37 627, www.uoou.cz. OPEN FINANCE s.r.o.

„Disclaimer“

Prohlášení

Toto je plné znění prohlášení, které je automaticky přidáváno ke každému e-mailu odeslanému ze společnosti MOBILE FORCE s.r.o.:

„Názory vyjádřené v tomto e-mailu reprezentují názory jeho autora a nemusí být nutně totožné s oficiálními stanovisky a informacemi společnosti MOBILE FORCE s.r.o. - Obsah tohoto e-mailu může být určen pouze vyhrazeným osobám a může být důvěrný. Pokud jste tento e-mail dostali omylem, uvědomte prosím odesílatele a e-mail odstraňte z vašeho systému. Pokud nejste zamýšleným adresátem tohoto e-mailu, neměli byste jeho obsah ani obsah přiložených souborů v žádném případě kopírovat nebo jinak používat, ani by neměl být jeho obsah předáván dalším osobám. Společnost MOBILE FORCE s.r.o. nemůže přijmout odpovědnost za jakékoli škody, které si adresát způsobí napadením svého systému počítačovým virem nebo jinak škodlivým počítačovým programem.

The opinions expressed in this email represent those of the individual and not necessarily those of trading company MOBILE FORCE s.r.o. The contents of the email may be privileged and confidential. If received in error please advise the sender then delete from your system. If you are not the intended recipient you should not copy it or use it for any purpose, nor disclose its contents to any person. Trading company MOBILE FORCE s.r.o. cannot accept liability for any damage you incur as a result of virus infection."